Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższym formularzu będzie ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa (dalej zwanym jako: „ELPROJECT”).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowaniem Pani/Pana w Niezależnej Bazie Inspektorów Nadzoru prowadzonej przez ELPROJECT  na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez Panią/Pana.

Odbiorcami Pani/Pana Danych osobowych będą kontrahenci współpracujący z ELPROJECT w związku z prowadzonymi przez ELPROJECT projektami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ELPROJECT przez okres maksymalnie 10 lat od dnia zarejestrowania Państwa w Niezależnej Bazie Inspektorów Nadzoru.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ELPROJECT dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia do przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania..

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zawartych w powyższym formularzu jest dobrowolne jednak konieczne w celu zarejestrowania Pani/Pana w Niezależnej Bazie Inspektorów Nadzoru.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki.

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: daneosobowe@elproject.com.pl .